Sklepi 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 21. 9. 2010

datum: 24.09.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je potekala telefonsko v torek, dne 21. 9. 2010.

 

  1. Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Gornja Radgona za leto 2010-2013 in potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za investicijo »Izgradnja nove plinske kotlovnice in nabavo dveh osebnih vozil za patronažno službo«

SKLEP:
1.      V Načrtu razvojnih programov Občine Gornja Radgona za leto 2010-2013, ki je sestavni del Odloka o proračunu občine Gornja Radgona  za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 55/2009 in 59/2010) se doda točka 17. zdravstveno varstvo, prog. klas. 17029001, postavka 170710 – sofinanciranje projekta »Izgradnja nove plinske kotlovnice in nabava dveh osebnih vozil za patronažno službo«, in sicer v višini 105.055,38 EUR od tega občinski proračun 3.915,57 EUR za leto 2011 in v višini 11.000,00 EUR od tega občinski proračun v višini 409,99 EUR za leto 2012.

2.      Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje, da je investicija »Izgradnja nove plinske kotlovnice in nabava dveh  osebnih vozil za patronažno službo« uvrščena v Načrt razvojnih programov za leto 2010-2013.

3.      Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za investicijo »Izgradnja nove plinske kotlovnice in nabavo dveh osebnih vozil za patronažno službo«.