Sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 4. 2010

datum: 05.05.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 26. 4. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje občinskega sveta

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 1. 3. 2010 v predloženi vsebini.

 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

 

6.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek).

 

7.     Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (skrajšani postopek)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona – skrajšani postopek.

 

8.     Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (prva obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.

 

9.     Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (prva obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni.

 

10.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009

SKLEP:

1.    Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009, z vsemi bilancami.

2.    Sredstva proračunske rezerve v višini 497,85 EUR se prenesejo med sredstva rezerv v letu 2010.

 

11.  Koledar prireditev v letu 2010 v občini Gornja Radgona

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2010 v občini Gornja Radgona.
2. Komisija za prireditve določi prireditve, ki se bodo sofinancirale iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010 do višine zagotovljenih sredstev na postavki promocijske prireditve.

 

12.  Soglasje k finančnemu načrtu in planu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2010

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Finančnemu načrtu in planu dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. Gornja Radgona za leto 2010.
2. Finančni načrt in plan dela za leto 2010 je sestavni del tega sklepa.

 

13.  Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2009

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2009 na znanje, s pripombo, ki jo je dal Odbor za družbene dejavnosti.

 

14.  Poročilo Komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi poročila in ugotovitev Komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. ugotavlja, da je na javni natečaj pravočasno do 27. 3. 2010 prispelo 5 vlog, ena vloga je bila umaknjena, dve vlogi sta bili nepopolni, dva kandidata pa na podlagi ugotovitev komisije nista dovolj strokovno usposobljena za delovno mesto direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
2. Na podlagi ugotovitve, da nihče od prijavljenih kandidatov ni po merilih izbirnega postopka dosegel zadovoljivega rezultata, se javni natečaj za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. ponovi, prijavljenim kandidatom pa vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju. Ponovni javni natečaj izvede Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v isti sestavi.

 

15.  Sklep o imenovanju v.d. direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

SKLEP:
1. Za vršilca dolžnosti direktorja javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o. se imenuje Danijel VRZEL, ekon..
2. Vršilec dolžnosti direktorja ima vse pravice in dolžnosti direktorja, navedene v Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o. in Statutu javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o.
3. Dela in naloge opravlja vršilec dolžnosti od 24.04.2010 do imenovanja direktorja podjetja, vendar najdalj za dobo enega leta.

 

16.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta