JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornja Radgona – rok do 9. 6. 2009

datum: 25.05.2009

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, naslednjeJAVNO ZBIRANJE PONUDBza prodajo nepremičnin I. Predmet prodaje:1. Nezazidana stavbna zemljišča v Gornji Radgoni (na območju Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona), parc. št. 942/2 v izmeri 2300 m2 (solastniški delež občine 2203/2300), parc. št. 942/3 v izmeri 2300 m2 (solastniški delež občine 310/2300), parc. št. 948/5 v izmeri 43852 m2, parc. št. 963 v izmeri 668 m2, parc. št. 964 v izmeri 54 m2, parc. št. 1163/2 v izmeri 186 m2 in parc. št. 1165/2 v izmeri 1152 m2, vsa v k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljena, za izhodiščno ceno 479.407,50 EUR.Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na dodano vrednost DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.

Na zemljiščih, oz. na nepremičninah pod zap. št. 1. je možna gradnja objektov v skladu z določili in pogoji Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone "Element Gornja Radgona".
II. Pogoji razpisa:1.Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
- da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
- da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
- izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2.Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno. 3.Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 9. 6. 2009 na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: "JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"4.Ponudbi je treba priložiti:
- potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe
- potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona. 5.Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.6.Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. 7.Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 8.Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno – kupljeno". 9.Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.10.Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.


Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, 031/704-653 - kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.