Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 12. 2008

datum: 31.12.2008

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 11. 2008 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga obravnava).
2. Celoten dokument Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 s prilogami se objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in spletni strani javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (druga obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami.
2. Ob morebitnem rebalansu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009 je med drugim potrebno upoštevati predloge, ki sta jih podala Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe in Odbor za kmetijstvo in turizem.

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje "Stari Mir" v Gornji Radgoni (skrajšani postopek)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje "Stari Mir" v Gornji Radgoni – skrajšani postopek.
2. Pred izdajo gradbenega dovoljenja investitorju gradnje objekta se mora realizirati sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, sprejet na 18. redni seji, dne 24. 2. 2005 leta.

8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2009
SKLEP:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2009 znaša 0,001773 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.


9. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona
SKLEP:
1. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0557 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.


10. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
1. člen
V Sklepu o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, št. 602-1/2007-103/VM z dne 28.3.2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 43 z dne 1.4.2008), se spremeni besedilo 3. člena, tako da se glasi:
"Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati se začne s 01.04.2008 velja pa do preklica.".
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2009
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2009.

12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2007
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2007.

13. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota
SKLEP:
Za člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
- Vincenc ROUS, 
**************************.

14. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

15. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama