JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v občini Gornja Radgona v letu 2009 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 31.12.2008

kategorija: Razpis

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31.12.2005 in št. 32 z dne 01.06.2007) objavlja Občina Gornja Radgona JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v občini Gornja Radgona v letu 20091.Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.2.Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.3.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2009 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona v naslednjih predvidenih višinah:

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 36.500 EUR
Športna vzgoja predšolskih otrok 2.500 EUR
- interesna vadba predšolskih otrok 30-60 urni programi 1.600 EUR
- Ciciban planinec 250 EUR
- naučimo se plavati 10-urni program plavanja za otroke v starosti
5 let, za prevoz 650 EUR
Športna vzgoja šoloobveznih otrok 7.000 EUR
- naučimo se plavati 10-urni program plavanja za otroke v starosti
6 let, za prevoz 1.750 EUR
- kritje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih 3.500 EUR
- interesna vadba šoloobveznih otrok 40-80 urni programi 1.750 EUR
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 27.000 EUR
- za strokovni kader 14.300 EUR
- za uporabo objekta 8.400 EUR
- za materialne stroške programov 4.300 EUR

KAKOVOSTNI ŠPORT 3.900 EUR

VRHUNSKI ŠPORT - športni dodatek 1.300 EUR

ŠPORTNA REKREACIJA 6.000 EUR

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 3.600 EUR

POSEBNI PROGRAMI 4.243,25 EUR
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE 52.856,75 EUR
Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje kadrov v športu 4.600 EUR
- usposabljanje strokovnih kadrov 3.000 EUR
- spopolnjevanje strokovnih kadrov 1.600 EUR
Športne prireditve 4.000 EUR
Delovanje društev in občinske športne zveze 44.256,75 EUR
- Delovanje društev 42.956,75 EUR
- 75 % za kakovostni šport 32.217,56 EUR
- 25 % za rekreativni šport 10.739,19 EUR
- Delovanje športne zveze 1.300,00 EUR4.Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2009, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31.12.2005 in št. 32 z dne 01.06.2007). 5.Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2009. 6.Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 108.400,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180562 – Sofinanciranje programov športnih društev.7.Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.8.Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do najkasneje 15. januarja 2009. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (ga. Marija Holer, soba 20). Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom "Prijava na Razpis za šport 2009". Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami, v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.9.Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 28.1.2009. Odpiranje vlog ne bo javno.10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ga. Marija Holer, soba 20. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.11. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.

Številka: 671-3/2008-103/VM
Datum: 24.12.2008

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.* * *JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v občini Gornja Radgona v letu 2009 (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - KOMPLET (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI (DOC)
Primer oblike urnika vadbe (DOC)LINK: Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona