17. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 12. 2008 (dnevni red in gradivo)

datum: 16.12.2008

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/17-Ž
Datum: 12. 12. 2008


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),S K L I C U J E M17. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 23. decembra 2008, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne seje občinskega sveta
Zapisnik 16. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (druga obravnava) – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
GRADIVO k 5. točki 17. redne seje OS - PREDLOG SKLEPA (PDF)
Razvojni program občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (PDF)
Pregled projektov za območje občine Gornja Radgona za obdobje 2009 do 2013 (PDF)
Statistični podatki za območje občine Gornja Radgona (PDF)
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 - II. obravnava (KOMPLET) (PDF)
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje "Stari Mir" v Gornji Radgoni (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH
GRADIVO k 7. točki 17. redne seje OS (PDF)
8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2009 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 8. točki 17. redne seje OS (PDF)
9. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 9. točki 17. redne seje OS (PDF)
10. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 10. točki 17. redne seje OS (PDF)
11. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2009 – obrazložitev Vladimir MAUKO
GRADIVO k 11. točki 17. redne seje OS (PDF)
12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2007 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 12. točki 17. redne seje OS (PDF)
13. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaGradivo bo predloženo na samo sejo občinskega sveta.14. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
- odgovor na pobudo člana občinskega sveta, gospoda Zvonka GREDARJA;
- odgovor na vprašanje člana občinskega sveta, gospoda Ivana KAJDIČA
GRADIVO k 14. točki 17. redne seje OS (PDF)
15. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.