Sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 11. 2008

datum: 08.12.2008

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 25. 9. 2008 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.

6. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona – druga obravnava.

7. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate" (skrajšani postopek)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate" – skrajšani postopek.

9. Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009 – 2013 (prva obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Razvojni program Občine Gornja Radgona 2009 – 2013 (prva obravnava), skupaj s podanimi mnenji in predlogi delovnih teles občinskega sveta. Obravnava o predlogu Razvojnega programa Občine Gornja Radgona 2009 – 2013 traja 15 dni.

10. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (prva obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 – prva obravnava), skupaj s podanimi mnenji in predlogi delovnih teles občinskega sveta. Obravnava predloga odloka traja 15 dni.

11. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Gornja Radgona – druga obravnava.

12. Dopolnitev programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona za leto 2008
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema dopolnitev programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2008.

13. Potrditev Investicijskega programa "Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja vodovodno omrežje za sistem C"
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Investicijski program z analizo stroškov in koristi projekta: Oskrba s pitno vodo Pomurja – Vodovodno omrežje za sistem C, št. projekta: 587/08-INV-P, ki ga je izdelal Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje, dne 29. 9. 2008.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona pooblašča župana Občine Gornja Radgona za podpis morebitnih sprememb in dopolnitev Investicijskega programa z analizo stroškov, ki bi nastale kot posledice usklajevanj Investicijskega programa z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije ter Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

14. Sklep o določitvi višine vzdrževalnine vodovodnega priključka
SKLEP:
1. Višina vzdrževalnine vodovodnega priključka za uporabnike vodovodnih omrežij s katerim upravlja Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., znaša:
Mesečna višina vzdrževalnine
Zap. št. / Dimenzija priključka(vodomera) / Cena brez DDV v EUR / DDV 8,5 % v EUR / Cena z DDV v EUR
1./ 3/4˝ DN(mm) 15-20 Qn- 2,5 / 2,4380 / 0,2072 / 2,6452
2. / 1 ˝ DN(mm) 25 Qn- 6 / 2,4536 / 0,2086/ 2,6622
3. / 5/4˝ DN(mm) 30 Qn- 6 / 3,1720 / 0,2696 / 3,4416
4. / 6/4˝ DN(mm) 40 Qn- 10 / 5,2067 / 0,44261 / 5,6493
5. / 50/20 mm Qn- 15 / 23,2818 / 1,8862 / 25,2608
6. / 80/20 mm Qn- 40 / 30,2383 / 2.5702/ 32,8085
7. / 100/25 mm Qn- 60 / 31,3695 / 2,6664 / 34,0359
2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine vzdrževalnine priključka št. 35200-1/2004-201 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 20 z dne 15.06.2006).
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.01.2009.

15. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora organiziranosti, finančnega poslovanja, porabe investicijskih sredstev in materialnih stroškov posrednega proračunskega porabnika Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona za leto 2007
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora organiziranosti finančnega poslovanja, porabe investicijskih sredstev in materialnih stroškov posrednega proračunskega porabnika Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona za leto 2007.

16. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona za štiriletno mandatno obdobje
SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona, daje soglasje k imenovanju kandidatke Silvestre KRAJNC BEZJAK, dr. med. spec., r**. *************, ************************************, za direktorico javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, za štiriletno mandatno obdobje.

17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama