Sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 27. 3. 2008

datum: 03.04.2008

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 27. 3. 2008, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 21. 2. 2008 v predloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate – druga obravnava.

6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani postopek)
– Revizijsko poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2007
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 (skrajšani postopek) z vsemi bilancami.
2. Sredstva proračunske rezerve v višini 68.752,35 EUR se prenesejo med sredstva rezerv v letu 2008.


7. Odlok o kategorizaciji cest v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja do 11.04.2008.

8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.


9. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.

10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni – prva obravnava.

11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.


12. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.


13. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona:
1. člen
V sklepu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, št. 602-1/2007-103 z dne 12.07.2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 35 z dne 01.08.2007), se spremenita 1. in 2. točka I. točke tako, da se glasita:
"1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona po otroku, znaša za čas od 1.4.2008 dalje:
• za I. starostno obdobje 450,17 EUR
• za II. Starostno obdobje 335,08 EUR
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje, je cena v višini 384,03 EUR. Razliko v višini 66,14 EUR do polne ekonomske cene, ki znaša za I. starostno obdobje 450,17 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.
Osnova za določitev plačila staršev za II. starostno obdobje, je cena v višini 320,00 EUR. Razliko v višini 15,08 EUR do polne ekonomske cene, ki znaša za II. starostno obdobje 335,08 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona, vključene v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.
2. Dnevni strošek živil znaša 1,15 EUR, od tega za kosilo 0,81 EUR in za malico 0,34 EUR".
2. člen
Vse ostale točke sklepa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, št. 602-1/2007-103 z dne 12.07.2007, (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 35 z dne 01.08.2007), ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati se začne s 01.04.2008, velja pa do 31.12.2008.

14. Sklep o neodplačnem prevzemu določenih nepremičnin v k.o. Hercegovščak in k.o. Ivanjševci v last Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona neodplačno prevzame v last naslednji nepremičnini:
- parc. št. 325/3 v izmeri 524 m2, k.o. Hercegovščak,
last RADGONSKE GORICE d.d., Jurkovičeva ulica 5, 9250 Gornja Radgona;
- parc. št. 1241/4 v izmeri 50 m2, k.o. Ivanjševci,
last Jančar Marija, 
***********************************.
2. Vse stroške v zvezi z izvedbo pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v zemljiški knjigi nosi Občina Gornja Radgona.


15. Imenovanje članov sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona
SKLEP:
Za člana Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, se imenujejo:
- Feliks PETEK, 
***********************************,
- Vinko ROUS, 
***********************************,
- Zlatko MULEC, 
***********************************.

16. Sklep o seznanitvi in potrditvi naložbe izgradnje pločnika Črešnjevci
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona je bil seznanjen z naložbo izgradnja pločnika Črešnjevci.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje naložbo izgradnja pločnika Črešnjevci.

17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama