JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 2008 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 15.01.2008

kategorija: Razpis

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02, 26/03), objavlja Občina Gornja RadgonaJAVNI RAZPISza zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona za leto 20081. Naročnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2008.

3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Gornja Radgona,
- so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
- imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
- vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
- imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.

4. Nameni, ki so predmet sofinanciranja:
- program redne dejavnosti društva;
- udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah;
- nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi,…);
- strokovno izpopolnjevanje.

5. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo v občinski upravi Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletnih straneh Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.

7. Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov v letu 2008, znaša cca 35.000,00 EUR.

8. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02 in 26/03).

9. Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 15.02.2008. Prijave, prispele po roku, ne bodo obravnavane.

10. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom: "Ne odpiraj – Javni razpis za programe kulturnih društev v letu 2008".

11. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.

12. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Močnik Darji, tel. 02/564-38-18

Občina Gornja Radgona

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA (PDF)