14. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 29.07.2004

datum: 19.07.2004

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 03201-3/2004-Ž
Datum: 14.07.2004


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M14. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 29. julija 2004, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 13. seje občinskega sveta(GRADIVO 2. točka (PDF)) 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 - skrajšani postopek – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 5. točka (PDF)) 6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2003-2004 in neurja 2004, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2004 – skrajšani postopek – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ in Mitja FICKO(GRADIVO 6. točka (PDF)) 7. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Pomurja - prva obravnava – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan(GRADIVO 7. točka (PDF)) 8. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Prlekije in Slovenskih goric - prva obravnava – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan(GRADIVO 8. točka (PDF)) 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopek – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 9. točka (PDF)) 10. Soglasje k Pravilom o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 10. točka (PDF) ) 11. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona v šolskem letu 2004/2005 – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 11. točka (PDF) ) 12. Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN(GRADIVO 12. točka (PDF) ) 13. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev osebne pomoči in pomoči družini na domu – obrazložitev Bernarda HARI(GRADIVO 13. točka (PDF)) 14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar - junij 2004 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC(GRADIVO 14. točka (PDF)) 15. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od januarja - junija 2004 – obrazložitev Darinka BODANEC(GRADIVO 15. točka (PDF)) 16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.