12. seja Odbora za družbene dejavnosti (26.07.2004)

datum: 20.07.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 10. seje odbora z dne 18.03.2004
3. Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008
4. Sklep o zagotovitvi udeležbe pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo zemljišča s komunalno ureditvijo
5. Poslovno poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2003
6. Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2003
7. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003
8. Razno Predsednik odbora za družbene dejavnosti Zvonimir KLEMENČIČ, l.r.