RAZPIS za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 2003

datum: 16.05.2003

kategorija: Razpis

Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih sredstev namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona, objavlja RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Občino Gornja Radgona in Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT; Probanko d.d. Maribor, Ekspozitura Murska Sobota

RAZPIS
za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 2003

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona v skupni višini 36.000.000 SIT za kreditiranje investicijskih projektov. Za kredite bo lahko RRA Mura "Garancijska shema za Pomurje" dodeljevala garancije v višini 50-70%, vendar garancija ne more presegati 5,000.000,00 SIT oziroma v izjemnih primerih 10.000.000,00 SIT.

2. Splošni pogoji
Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki zaposlujejo do največ 50 ljudi in imajo kraj investicije na območju Občine Gornja Radgona.

Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom
2. družbam
3. bodočim samostojnim podjetnikom, družbam in zadrugam s področja gospodarstva
4. drugim pravnim osebam s področja malega gospodarstva

Sredstva se prednostno dodelijo prosilcu:
1. katerega izvedba projekta pomembneje vpliva na razvoj občine
2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna mesta
3. zaposluje nezaposlene z območja občine
4. ki bo izpolnil pogoje institucije

3. Pogoji za dodelitev kreditov
3.1. Krediti• prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1.000.000,00 SIT do največ 10.000.000,00 SIT, v izjemnih primerih do 20.000.000,00 SIT
• obrestna mera za kredite znaša TOM + 2,5%
• doba vračanja kredita je do največ 5 let
• prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke kreditodajalke

3.2 Garancije RRA Mure "Garancijska shema za Pomurje"
• prosilec vloži vlogo za garancijo RRA Mure "Garancijska shema za Pomurje" hkrati z vlogo za kredit
• garancija RRA Mure "Garancijska shema za Pomurje" ne more presegati zneska 5,000.000,00 sit, v izjemnih primerih 10.000.000,00 SIT, oziroma 50-70% poroštva odobrenega kredita
• prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Mure "GS za Pomurje" s poroki na podlagi notarskega sporazuma

4. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz "obrazca Investicijski krediti – Garancije – vloga, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
- Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, tel. 02 561-16-71, ga. Brumen oziroma ga. Holer
- RRA MURA d.o.o., Lendavska 5/a, M. Sobota, tel. 02 536-14-64, g. Wolf oziroma ga. Vitez Gomboši

Obvezne priloge so:1. Obrazec – Vloga;
2. Opis investicijskega vlaganja na obrazcu "Poslovni načrt" za projekt do 3 mio sit, za zahtevnejše projekte pa poslovno/investicijski elaborat v skladu z zahtevami bank;
3. Za s.p. potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov (DURS), fotokopijo priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen od krajevno pristojne izpostave DURS) in zemljiškoknjižni izpisek; za gospodarske družbe fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi prilogami;
4. Potrdilo o matični številki in potrdilo o davčni številki za gospodarske družbe;
5. Davčno napoved za zadnji dve leti poslovanja (2001 in 2002) z vsemi prilogami in zadnjo odločbo o davku na dohodek iz dejavnosti za s.p. oz. bilanco stanja in izkaz uspeha za gospodarske družbe;
6. Potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (za gospodarske družbe Potrdilo o poravnanih dospelih davkih in prispevkih);
7. Gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe ali predračune za nabavo opreme ali posodobitev poslovnega procesa

Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 (dveh) izvodih na Občino Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo je 30.06.2003

6. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 30 dneh od obravnave na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA

Anton KAMPUŠ, l.r.