Sklepi 20. redne seje Občinskega sveta

datum: 04.07.2005

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (skrajšani postopek)SKLEPObčinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 – skrajšani postopek z vsemi prilogami.6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – skrajšani postopek.7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtno cono Gornja Radgona" (prva obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev elementa za Avtoradgona in obrtno cono Gornja Radgona" – prva obravnava, obravnava o odloku traja do 31.07.2005.8. Sklep o odkupu nepremičnin od Ministrstva za obrambo RSSKLEP:1. Odkupijo se nepremičnine parc. št. 411/3 – neplodno v izmeri 2510 m2, parc. št. 411/4 – neplodno v izmeri 650 m2, parc. št. 415/2 – neplodno v izmeri 974 m2, parc. št. 415/4 – stanovanjska stavba v izmeri 180 m2 in neplodno v izmeri 3048 m2, parc. št. 417/1 – neplodno v izmeri 160 m2, parc. št. 417/4 – neplodno v izmeri 780 m2 in parc. št. 420/10 – neplodno v izmeri 500 m2, vse pripisane pri vl. št. 406 k.o. Konjišče, od prodajalca Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, za znesek 10.644.500,00 SIT.
2. Sredstva za odkup nepremičnin so predvidena v proračunu občine za leto 2005, na postavki 04.83.420600 – odkup stražnice Zg. Konjišče.
9. Sklep o odkupu nepremičnine v obrtni coni Element od AR-Avto d.d. v stečaju
SKLEP:1. Odkupi se nepremičnina parc. št. 948/5 – odprti kop v izmeri 38140 m2, travnik v izmeri 5241 m2 in peš pot v izmeri 471 m2 oz. v skupni izmeri 43852 m2 k.o. Gornja Radgona, od prodajalca ARAVTO, Trgovina, transport, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29 – v stečaju, za znesek 42.021.100,00 SIT.
2. Sredstva za odkup nepremičnine so predvidena v proračunu občine za leto 2005, na postavki 04.98.420600 – nakup zemljišča v IC Element.
10. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Gornja Radgona za leto 2005SKLEP:1. Vrednost točke za izračun komunalne takse znaša 12,00 SIT.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.
11. Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino parc. št. 927/1 k.o. MeleSKLEP:1. Občina Gornja Radgona dovoljuje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, da za potrebe izvedbe ureditve krožnega križišča ARCONT na G1-3/366 Gornja Radgona – Radenci v km 1+800 v skladu s PGD, ki ga je decembra 2002 izdelal PBL d.o.o. iz Kranja, poseže na nepremičnino, parc. št. 927/1, vpisano v vložek št. 282 v k.o. Mele v izmeri 152 m2.
2. Površina nepremičnine parc. št. 927/1 k.o. Mele je določena le približno. Dokončna površina posega bo ugotovljena po dokončanju investicije v postopku geodetske odmere. Na podlagi tako ugotovljene odmere se sklene ustrezna pogodba zaradi ureditve lastniškopravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za ceste ter izvede zemljiškoknjižni vpis.
12. Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja RadgonaSKLEP:I. Občinski svet Občine Gornja Radgona določa:
1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manko Golar Gornja Radgona po otroku znaša:
za čas od 1.9.2005 dalje
• Za I. starostno obdobje 98.034,00 sit.
• Za II. Starostno obdobje 72.780,00 sit
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje je cena v višini 83.208,00 sit. Razliko cene v višini 14.826,00 sit do polne ekonomske cene 98.034,00 sit za I. starostno obdobje krije občinski proračun.
2. Dnevni strošek živil znaša 260,00 sit, od tega za kosilo 182,00 sit in za malico 78,00 sit.
3. Za čas odsotnosti, izpisa pred vstopom v šolo in za manjkajoče otroke do normativa, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in razlike v ceni, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. Za več kot 20 delovnih dni v vrtcu trajajočo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, se starša, ob predložitvi potrdila zdravnika, plačila oprosti.
5. Za vnaprej napovedano strnjeno odsotnost otrok med poletnimi meseci (julij, avgust) nad 10 dni se plačilo staršev zniža za 50%.
II. Sredstva za mobilnega defektologa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona za otroke s posebnimi potrebami, za katere je izdana odločba za delo mobilnega defektologa, se zagotavljajo sredstva za obseg dela 4,5 ur tedensko po otroku, izven ekonomske cene.
III. Za izpisane otroke pred vstopom v šolo občina zagotavlja Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona sredstva za mesec julij in avgust v višini 80% cene programa v katere je otrok vključen-znižane za strošek živil.
IV. Za začasno izpisane otroke, vendar najdalj za dva meseca, se staršem zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini določenega za plačilo, zmanjšanega za stroške živil.
V. Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se daje soglasje za uvedbo fleksibilnega mandata v oddelkih za največ dva otroka v primeru, če nastane potreba po vključitvi otroka nad maksimalno dovoljen normativ. Fleksibilni mandat se uporablja z dnem vpisa otroka v vrtec.
VI. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona izvaja 11-urni odpiralni čas v enoti Kocljeva 2 in 4.
VII. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.09.2005, razen točke IV, ki začne veljati z dnem sprejetja Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
VIII. Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati sklep št. 64000-15/2003-21 objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona-lokalni časopis Prepih št. 7/2004.
13. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2004SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poslovno poročilo Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2004 na znanje.14. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2004SKLEP:1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z zaključnim računom javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, ki je obračunsko obdobje 2004 zaključil z negativnim rezultatom v višini 4.375 tisoč SIT in s sanacijskim programom za pokrivanje izgube.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona zahteva od direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, da do 10.08.2005 dostavi občinski upravi Občine Gornja Radgona konkretne izračune finančne obveznosti Občine Gornja Radgona v primeru realizacije programa razreševanja presežnih delavcev s točno določenimi roki nastanka obveznosti.
15. Poročilo o finančnem poslovanju posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2004SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona v letu 2004.16. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona SKLEP:1. Ugotovi se, da je Milanu Kurbusu, Ivanjševski Vrh 30a, Spodnji Ivanjci, na podlagi podane pisne izjave z dne 28.02.2005, zaradi odstopa, prenehalo članstvo v Svetu javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona.
2. Za članico Sveta javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona se imenuje Norma Bale, Črešnjevci 16, Gornja Radgona.
17. Soglasje k imenovanju direktorja-ice javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja RadgonaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju dr. Tatjane Fulder, univ. dipl. ing. strojništva za direktorico javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona.18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

19. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama