25. redna seja Občinskega sveta

datum: 10.09.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET


Številka: 032-01-06/2002-Ž
Datum: 03.09.2002


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99),


S K L I C U J E M

25. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 19. septembra 2002, ob 14. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisov 24. redne in 7. izredne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002 (prva in druga obravnava) – obrazložitev predsednik komisije Milan Nekrep
6. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o podelitvi občinskih priznanj za leto 2002 – obrazložitev predsednik komisije Milan Nekrep
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Velclov vrt (druga obravnava) – obrazložitev Dragan Kujundžič8. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona – obrazložitev Janja Brumen
9. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov društev ljubiteljske kulturne dejavnosti – obrazložitev Darja Remsko
10. Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "TRC Zgornje Konjišče" v obdobju 1999 – 2002 – obrazložitev Darja Remsko
11. Zaključno poročilo projektne skupine o realizaciji projekta "Vodovarstveni rezervat Segovci" v obdobju 1999-2002 – obrazložitev Darja Remsko
12. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona k cenam plakatiranja – obrazložitev Janja Brumen
13. Sklep Občinskega sveta Občine Gornja Radgona o dodatni dimnikarski storitvi – obrazložitev Janja Brumen
14. Predlog pobota medsebojnih terjatev med Občino Gornja Radgona in g. Rudolfom Štelcerjem – obrazložitev Marija Kaučič
15. Odprodaja dela nepremičnine, parc. št. 369/1 in 378/3 k.o. Gornja Radgona – obrazložitev Andrej Subašič
16. Sklep o imenovanju komisije za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona – obrazložitev predsednik komisije Drago Horvat
17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK, l.r.