OBVESTILO občanom za prijavo škode zaradi posledic neurja v juniju 2005 na območju občine Gornja Radgona

datum: 26.07.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

PRIPONKE:Navodilo za izpolnjevanje OBRAZCA 2OBRAZEC 2****************************************************************

Občinska komisija za ugotavljanje škode ob elementarnih nesrečah v Občini Gornja Radgona izdaja naslednjeO B V E S T I L OPRIJAVA ŠKODE ZARADI POSLEDIC NEURJA V JUNIJU 2005 NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONAPozivamo vsa kmetijska gospodarstva in druge fizične in pravne osebe, ki so zaradi neurja dne 29. in 30. junija 2005 utrpele škodo na kmetijskih pridelkih na skupni površini prizadetih kmetijskih zemljišč, ki dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin, da prijavijo škodo. Prijava škode se izvedete tako, da oškodovanec izpolni predpisani Obrazec 2 "Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči", ki je na razpolago na sedežu Krajevne skupnosti Apače in Stogovci (ob uradnih urah KS oz. v času, določenim za zbiranje vlog), trgovinah Kmetijske zadruge Radgona (v odpiralnem času), pisarni Kmetijske svetovalne službe in na občinski upravi Občine Gornja Radgona (v delovnem času).Izpolnjevanje obrazcev in popis ocene škode po neurju bo trajalo v času od 27. julija do vključno 01. avgusta 2005.Izpolnjeni obrazec skupaj z zahtevanimi prilogami lahko oddate na sedežih krajevne skupnosti Stogovci in Apače v uradnih urah za sprejem prijav med 8. in 15. uro in v sredo med 8. in 17. uro. Prijavni obrazec 2 lahko oddate ali pošljete tudi po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona do 01. avgusta 2005. Podatki, ki jih bodo vpisali oškodovanci na Obrazcu 2, se morajo ujemati s podatki, kot so jih prijavili Agenciji RS za kmetijske trge v zvezi z državnimi pomočmi za leto 2005 (subvencije – obrazec A, C in D).

POZOR!
Obrazec 2 mora biti podpisan s strani prijavitelja, ki s podpisom jamči za usklajenost podatkov na obrazcu 2 s podatki na obrazcih A, C in D iz subvencijske vloge za leto 2005 ter podano oceno.

K oceni škode na Obrazcu 2 obvezno priložite zahtevane priloge: fotokopija obrazcev A, C, D subvencijske vloge – neposredna plačila za leto 2005. Če upravičenec prijavlja več enot rabe oz. parcel, kot jih omogoča obrazec (1.in 2.stran) naj izpolni še en izvod "obrazca 2" ter ga označi s številko II.

Gornja Radgona, julij 2005

Občinska komisija za ugotavljanje
škode ob elementarnih nesrečah