36. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (20. 10. 2005)

datum: 17.10.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 35. seje z dne 1. 9. 2005
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (druga obravnava)
5. Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (prva obravnava)
6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005 (skrajšani postopek)
7. Sklep o odkupu zemljišč parc. št. 795/7 in 797/4 obe k.o. Police
8. Razno
Predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l. r.