5. redna seja Občinskega sveta

datum: 02.04.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-3/2003-Ž
Datum: 31.03.2003


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99 in 104/00),


S K L I C U J E M

5. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 10. aprila 2003, ob 14. uri v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 4. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev Darinka BODANEC, tajnik občine

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC, tajnik občine

7. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

8. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije

9. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije

10. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK

11. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona- obrazložitev Peter CVETKOVIČ

12. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje – obrazložitev Danijel BORKO

13. Sklep o odkupu nepremičnin od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – obrazložitev Peter CVETKOVIČ

14. Mnenje k izvajanju investicije modernizacije občinske ceste Ivanjševci–Dobrava – obrazložitev Jožica KOVAČ ŠTEFUR

15. Mnenje k izvajanju investicije izgradnje vodovoda Gornja Radgona-Norički Vrh-Črešnjevci-Police – obrazložitev Jože ŠČAVNIČAR

16. Sklep o prodaji solastniškega deleža poslovnih prostorov na Vrtni ulici 22 – obrazložitev Marija KAUČIČ

17. Sklep o zamenjavi in odprodaji nepremičnine – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ

18. Soglasje za izplačilo enkratne letne nagrade direktorici javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN

19. Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – obrazložitev Janja BRUMEN

20. Sklep o imenovanju člana v Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

21. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

23. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.