30. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (17.02.2005)

datum: 14.02.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 28. seje z dne 16.12.2004 in 29. seje z dne 22.12.2004
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Apače – druga obravnava
6. Odlok o lokacijskem načrtu "stari Mir" - druga obravnava
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Gornja Radgona – skrajšani postopek
8. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – druga obravnava
9. Sklep o odkupu zemljišč v Črncih
10.Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2005
11.Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
12.Sklep o dovolitvi posega Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, na nepremičnino parc. št. 480/1 k.o. Mele
13.Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005/2006
14.Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2004
15.Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2005
16.RaznoPredsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l.r.