11. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (27.07.2004)

datum: 21.07.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 10. seje, z dne 16.06.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 – skrajšani postopek
5. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2003-2004 in neurja 2004, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2004 – skrajšani postopek
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2004
7. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od januarja – junija 2004
8. Razno
Predsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve
Andrej RITLOP,l.r.