11. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (17.05.2004)

datum: 12.05.2004

kategorija: Seje delovnih teles

11. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je sklicana v ponedeljek, dne 17. maja 2004, s pričetkom ob 14.30 uri v sejni sobi Občine Gornja Radgona.Za sejo je predlagan naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 10. seje (z dne 10.03.2004)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona
5. Razno Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Vinko ROUS, l.r.