9. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (25.05.2004)

datum: 18.05.2004

kategorija: Seje delovnih teles

9. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je sklicana v torek, dne 25. maja 2004, s pričetkom ob 15.00 uri,
v sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Za sejo je predlagam naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 8. seje, z dne 22.03.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Analiza finančnega poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2003
5. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003
6. Spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 in 2004
7. Razno Predsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve
Andrej RITLOP,l.r.