Sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 08.11.2005

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona – druga obravnava.

6. Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o dopolnitvah odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja trideset dni.

7. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij 2005, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005 – skrajšani postopek.

8. Soglasje k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. z dopolnitvijo 3. člena, 42. člena in črtanjem 15. poglavje in 73. člena.

9. Sklep o odkupu zemljišč parc. št. 795/7 in 797/4 obe k.o. Police
SKLEP št. 1:
1. Odkupita se naslednji zemljišči:
- parc. št. 795/7 cesta v izmeri 512 m2, vl. št. 439 k.o. Police
- parc. št. 797/4 cesta v izmeri 296 m2, vl. št. 216 k.o. Police
last Recek Jožefa in Recek Anice, 
*********************************** za znesek 468.640,00 SIT.
2. Nakup se pokrije iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2005 iz postavke 01.63.4990 – splošna proračunska rezervacija.
3. Davki in drugi stroški v zvezi z odkupom zemljišč bremenijo Občino Gornja Radgona.
SKLEP št. 2:
Občinski svet Občine Gornja Radgona nalaga Občinski upravi Občine Gornja Radgona, da v roku enega leta pripravi pregled vseh površin v občini, na katerih so zgrajene občinske ceste (vozišča, bankine, jarki, mulde itd.), ki so v lasti fizičnih oseb.

10. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1. Edvardu Teršeku, 
***********************************, članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, izvoljenemu na lokalnih volitvah 2002 na Listi za vas in za nas – Listi Vodenik v 1. volilni enoti, na podlagi odstopne izjave preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 27.10.2005.2. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče.

11. Sklep o določitvi nagrade v.d. direktorju javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
Vršilcu dolžnosti direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. se določi za čas od 07.04. do 31.10.2005 enkratna nagrada v višini 3 – kratnega povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v višini 815.505,00 SIT.
Nagrada se izplača iz proračuna Občine Gornja Radgona, postavka 01.63.4090 – splošna proračunska rezervacija.

12. Sklep o določitvi višine sejnine za opravljanje nalog predstavnikov ustanoviteljice v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
1. Za predstavnike ustanoviteljice v Nadzornem svetu Javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. Gornja Radgona se glede višine sejnine uporabljajo določbe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23/99 in 1/03), katere veljajo za člane občinskega sveta za udeležbo na seji Občinskega sveta.
2. Sklep velja od dneva sprejema, uporablja pa se od 01.09.2005 dalje.

13. Sklep o predlogu kandidatov za sodnike porotnike
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona predlaga Okrožnemu sodišču v Murski Soboti naslednje kandidate za sodnike porotnike:
- DEUTSCH MESARIČ VIOLETA, 
*********************************** 
- DOKL MIRAN, 
*********************************** 
- HOJS FRANJO, 
*********************************** 
- IVANEK INGEBORG, 
*********************************** 
- KLEMENČIČ FRANC, 
*********************************** 
- KORELC IGOR, 
*********************************** 
- KOTNIK KAJDIČ VESNA, 
*********************************** 
- KOVAČ JOŽE, 
*********************************** 
- KRAMARIČ MARIJA-ANA, 
*********************************** 
- KRALJ JANKO, 
***********************************
- MIR KARL, 
*********************************** 
- MUHIČ MARIJA, 
*********************************** 
- PETEK FELIKS, 
*********************************** 
- ROUS ROMANA, 
*********************************** 
- SAKOVIČ STANISLAV, 
*********************************** 
- ŠERC MANICA, 
*********************************** 
- ŠTRAKL MAJDA, 
***********************************
- TROPENAUER METKA, 
***********************************
- VODENIK MATEJA, 
*********************************** 
- ZORKO JAKOB, 
*********************************** 
Predlagani kandidati so podali pisne izjave.

14. Sklep o imenovanju komisije za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
1. Imenuje se komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v sestavi:
- Bernarda HARI, univ. dipl. pravnica – predsednica
- Dragan KUJUNDŽIČ, univ.dipl.pravnik – član
- Stanko SAKOVIČ – član
2. Dela in naloge komisije so določena v Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. in Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama