Obvestilo o pristopu k pripravi novih občinskih prostorskih aktov zaradi priprave Strategije prostorskega razvoja občine ter Prostorskega reda občine

datum: 28.06.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPANO B V E S T I L OObčina Gornja Radgona bo v letošnjem letu v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) pristopila k pripravi novih občinskih prostorskih aktov.

Zakon obvezuje vse občine v Sloveniji, da najkasneje do 20.07.2007 za svoje območje pripravijo in sprejmejo Strategijo prostorskega razvoja občine ter Prostorski red občine.

Strategija prostorskega razvoja občine določa usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.

Zato Občina Gornja Radgona poziva vse lastnike zemljišč oziroma investitorje posegov na območju občine Gornja Radgona, da se seznanijo s prostorskimi plani oziroma, da podajo predloge za sprejem Strategije prostorskega razvoja občine in sicer za:
- spremembo kmetijskega zemljišča v poselitveno območje (nove gradbene parcele) oz.
- spremembo poselitvenega območja v kmetijsko zemljišče (ukinitev gradbene parcele).

Vpogled v prostorske plane in možnosti preveritve glede namembnosti zemljišča je možen v času uradnih ur na občini Gornja Radgona pri:
- Jožici KOVAČ ŠTEFUR, inž.gr., pritličje, soba št. 10; tel.: 02 / 564-38-24 ali
- Igor PIVEC, univ.dipl.inž.gr., nadstropje, soba št. 25; tel.: 02 / 564-38-06Občina Gornja Radgona bo predloge sprejemala do vključno 28.07.2005. Po tem datumu prejete vloge ne bodo upoštevane.Številka: 35003-07/2005-206
Datum: 24.06.2005


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.Priponka:OBRAZEC VLOGE (pobude).pdf