RAZPIS za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva na območju občine Gornja Radgona za leto 2004

datum: 02.06.2004

kategorija: Razpis

Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in Poslovnega načrta Razvojnega sklada "Sinergija" ter Poslovnega načrta Razvojne agencije Sinergija za leto 2004, objavljajo RRA Mura, Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Razvojno agencijo Sinergija ter Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota; Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLTRAZPISZA DOLGOROČNE KREDITE TER GARANCIJE
NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA
PODJETNIŠTVA
na območju občine Gornja Radgona za leto 20041. Predmet razpisaPredmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju Razvojne agencije Sinergija v skupni višini 48.000.000,00 SIT, za katere bo lahko RRA Mura Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini 50 – 70 %, vendar garancija ne more presegati 5.000.000,00 SIT.2. Pogoji za dodeljevanje2.1. Krediti
- prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1.000.000,00 SIT do največ 10.000.000,00 SIT;
- obrestna mera za kredite znaša 5,5 %, letno nominalno;
- doba vračanja kredita je do največ 5 let;
- kredit se lahko zavaruje z garancijo RRA Mura in/ali drugim za banko sprejemljivim zavarovanjem.
2.2. Garancije
- prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit;
- garancija ne more presegati zneska 5.000.000,00 SIT, oziroma 50–70 % poroštva odobrenega kredita;
- prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA Mura GS za Pomurje s poroki na podlagi notarskega sporazuma.3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
- nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo
poslovnih prostorov;
- nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov;
- nakup opreme - osnovnih sredstev;4. Splošni pogoji za prijavo na razpisNa razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
- gospodarske družbe, ki se po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah štejejo za majhno družbo;
- samostojni podjetniki posamezniki;
- imajo sedež dejavnosti na območju občine Gornja Radgona;
- med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
- v primeru zavarovanja kredita z garancijo, morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancijePrednost pri dodelitvi kreditov in garancij bodo imeli projekti, ki bodo poleg kriterijev banke izpolnili še naslednje prednostne kriterije:
- ustanavljanje oz. soustanavljanje podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k lokalnemu razvoju;
- dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnološko in ekološko neoporečnih procesov;
- pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v podjetništvu;
- razširitev poslovanja obstoječih enot malega gospodarstva;
- razširitev poslovanja zasebnikov, ki opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti;
- povečanje zaposlovanja in ohranjanje delovnih mest;
- dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in ki nadomeščajo uvoz;
- dejavnosti, ki sovpadajo z razvojnimi usmeritvami matičnih občin.6. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena:- majhna podjetja s področja kmetijstva, ribištva in jeklarstva;
- podjetja v težavah;
- podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in sintetičnih vlaken.7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancijeVsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca "Krediti / Garancije – vloga - 2004", ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
- Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, tel. 02/ 561-1671;
- RRA Mura, Murska Sobota, Lendavska 5/a, tel. 02/ 536-14-61.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo na Občini Gornja Radgona pri ga. Remsko.8. Rok za prijavoRok za prijavo je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30.11.2004.9. Obravnava vlogObravnava prispelih vlog bo praviloma vsak mesec.

Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.10. Ostale informacijeVse ostale informacije dobijo prosilci na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, telefon 02/ 561-1671. Kontaktna oseba je Darja Remsko.
Občina Gornja RadgonaRegionalna razvojna agencija Mura, Murska SobotaGarancijska shema za PomurjePRIPONKE - VLOGE:INVESTICIJSKI KREDITI - GARANCIJE VLOGA (DOC) OBRAZEC - POSLOVNI NAČRT (DOC)