15. seja Odbora za družbene dejavnosti (21.02.2005)

datum: 15.02.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 14. seje odbora z dne 20.12.2004
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopek
5. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2004
6. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v javnem zavodu Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2003
7. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2005
8. Razno Predsednik odbora za družbene dejavnosti: Zvonimir KLEMENČIČ, l.r.