Javni razpis z javnim zbiranjem ponudb za prodajo občinskega stvarnega premoženja

datum: 21.07.2003

kategorija: Razpis

Javni razpis z javnim zbiranjem ponudb za prodajo občinskega stvarnega premoženja v skladu s Programom prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki ga je sprejel Občinski svet na 21. redni seji dne 29.11.2001 in v skladu s Spremembami in dopolnitvami programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki jih je sprejel Občinski svet na 5. redni seji dne 10.04.2003.

* * *

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) naslednji


JAVNI RAZPIS Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB


za prodajo občinskega stvarnega premoženja v skladu s Programom prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki ga je sprejel Občinski svet na 21. redni seji dne 29.11.2001 in v skladu s Spremembami in dopolnitvami programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, ki jih je sprejel Občinski svet na 5. redni seji dne 10.04.2003.

I.Predmet prodaje:

1. Poslovni prostori (trgovina in bife) v pritličju poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 107,33 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno ceno 7.599.365,05 SIT.

2. Stanovanje v I. etaži poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 46,90 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno ceno 3.165.738,15 SIT.

3. Stanovanje v I.etaži poslovno – stanovanjskega objekta Stogovci 23 v velikosti 53,05 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), parc. št. 335/12, k.o. Drobtinci, za izhodiščno ceno 3.616.293,50 SIT.

4. Večstanovanjski objekt Apače 122 v Apačah (stara šola) v izmeri 1092 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 814 m2, parc. št. 53/3, 53/2 in 846/17, vse k.o. Apače, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 18.371.180,30 SIT.

5. Nezazidano stavbno zemljišče v Lutvercih (pri Goričkem) v izmeri 6160 m2, parc. št. 1/2 , 207 in 209/2, vse k.o. Lutverci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.255.143,30 SIT.

6. Večstanovanjski objekt Apaška 11 v Gornji Radgoni (Cecinijeva graščina) v izmeri 300 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 2229 m2, parc. št. 458/2 in 458/1, obe k.o. Hercegovščak, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 18.274.235,90 SIT.

7. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovičeva 21,23 v Gornji Radgoni v izmeri 223 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1 in 82/5, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 15.231.085,25 SIT.
8. Poslovnostanovanjski objekt Jurkovičeva 25 v Gornji Radgoni v izmeri 223 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 293 m2, del parc. št. 82/1 in 82/5, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 15.231.085,25 SIT.

9. Poslovna stavba Cankarjeva 5 v Gornji Radgoni (stari vrtec) v izmeri 339 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v skupni površini 3606 m2, parc št. 27/9 in 21, obe k.o. Police, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 23.926.427,00 SIT.

10. Zemljišče na Mariborski cesti v Gor. Radgoni (pri Mullerju) v izmeri 806 m2, parc. št. 972/1 k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.491.431,90 SIT.
Zaradi vložene tožbe AMD Gornja Radgona v zadevi lastninjenja Športno
rekreacijskega centra Trate je na parc. št. 972/1, ki je v istem vložku to je št. 443
k.o.Gornja Radgona v katerem so tudi parcele športnega centra, vknjižena plomba.
Izvedba kupoprodajne pogodbe bo možna šele po izbrisu plombe s strani Okrajnega
sodišča v Gornji Radgoni.

11. Zemljišče s stanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem v Ivanjševskem vrhu v skupni izmeri 4971 m2, parc. št. 1078/1, 1078/2 in 1078/3, vse k.o. Ivanjševci, komunalno neopremljeno, za izhodiščno ceno 2.302.539,00 SIT.
Urejenega dovoza in dostopa do navedenih zemljišč ni, obstaja pa možnost izvedbe
priključka na gozdno pot, ki je utrjena.

12. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.591.490,65 SIT.
Zemljišče bo na razpolago izbranemu kupcu po 31.01.2004, ker je do tega datuma
oddano v najem.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave lokacijsko – tehnične dokumentacije.

II. Pogoji razpisa:

1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
- da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
- da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
- izbrani ponudnik mora v 15 dneh od izbire skleniti pogodbo in plačati kopnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izponjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne.

3. Ponudniki morajo poslati ali oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 01.09.2003 na naslov:

OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, 9250 GORNJA RADGONA, z
oznako: "JAVNI RAZPIS – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"

4. Ponudbi je treba priložiti:

- potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oz. izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- potrdilo o plačilu varščine.

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 8 dneh po izbiri.

Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oz. ne plača kupnine v
navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne
vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet ne premičnin, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno - kupljeno". Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02-561-
16-71, kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ in ga. Marija KAUČIČ. Ogled je možen
po predhodnem dogovoru.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.