SKLEP o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate

datum: 01.09.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 60. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) je župan Občine Gornja Radgona sprejel naslednjiS K L E Po javni razgrnitvi 1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje PROJEKT-INVEST d.o.o., Cankarjeva 12, 9250 Gornja Radgona, pod številko: 053/07, avgust 2007.

2. člen
Predlog OPPN bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, za čas 37 dni od dneva objave sklepa v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

3. člen
V času javne razgrnitve bo v sredo dne 19.09.2007 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave.

4. člen
Ta sklep se objavi v lokalnem časopisu Prepih in na spletni strani Občine Gornja Radgona.


Številka: 350-02/2007-206/JKŠ
Gornja Radgona, dne 27.08.2007


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.