JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2007 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 15.08.2007

kategorija: Razpis

Na podlagi 219. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007) in 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1)in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 32, z dne 1.6.2007) objavljamJAVNI RAZPISza sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2007I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
je sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2007.

II. UPRAVIČENCI
do sredstev so turistična društva, ki imajo sedež in delujejo na območju občine Gornja Radgona.

III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU in MERILA:
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana po zakonu o društvih,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
• da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
• da delujejo najmanj eno leto.

Merila so objavljena pod točko 3 v razpisni dokumentaciji. Sredstva iz proračuna Občine so namenjena za:
1. članstvo in delovanje društva – 30% predvidenih sredstev,
2. programe – 50% predvidenih sredstev,
3. projekte – 20% predvidenih sredstev.

IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
znaša 7.000 EUR.

V. ROK ZA PORABO SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.

VI. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Rok za vložitev vloge je do vključno 17.09.2007.
Vloga se odda neposredno v sprejemni pisarni Občine Gornja Radgona (1. nadstropje) ali pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naslova Občine in oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - programi turističnih društev!". Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

VII. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog, ki ni javno, bo opravila komisija najkasneje v roku 5 dni od poteka roka za vložitev vlog.

VIII. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

IX. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloga za razpis mora biti vložena izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
- vsak delavnik v času uradnih ur na Občini Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, pri Darji Remsko ali Simoni Petek,
- na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si .

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Darji Remsko vsak delavnik na tel. št. 02/564 38 31 ali na elektronskem naslovu darja.remsko@gor-radgona.si.

X. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja znaša največ 50% upravičenih stroškov za delovanje društva ter izvedbe programa ali projekta. Upravičeni stroški so stroški za delovanje društva in stroški izvedbe planiranih aktivnosti. Sredstva za investicije v prostore in opremo niso upravičeni stroški.

XI. OBRAVNAVA VLOG IN NAČIN OBVEŠČANJA
Pravočasno prispele vloge obravnava in ocenjuje komisija, ki jo imenuje župan. Vloge, ki ne bodo prispele v razpisanem roku, se s sklepom zavrže, neutemeljene pa se zavrne.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni od datuma poziva za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.

Komisija najkasneje v roku 15 dni od roka za oddajo vloge na javni razpis pripravi predlog razdelitve sredstev, na podlagi katerega občinska uprava najkasneje 20 dni od roka za oddajo vloge izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa.

XII. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.


Številka: 322-04/2007-202
Datum: 14.08.2007

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.RAZPISNA DOKUMENTACIJA (DOC)