Sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 12. 7. 2007

datum: 20.07.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 12. 7. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 30. 5. 2007.
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 6. 2007.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Informacija o poteku obnovitvenih del na gradu Negova

5. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

6. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2006, sestavljena na podlagi poslovnih poročil oz. zaključnih računov
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem naslednjih posrednih uporabnikov proračuna v letu 2006:
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona,
- javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona,
- javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona,
- javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona,
- javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona soglaša s predlogom Sveta zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2006 v višini 36.253.686,13 SIT nameni za investicijska vlaganja v naslednja osnovna sredstva:
- preureditev pljučnega dispanzerja 3.915.000,00 SIT,
- ureditev nadstreška nad garažami 15.500.000,00 SIT,
- preureditev zobne tehnike z opremo 16.839.000,00 SIT.

7. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – druga obravnava.

8. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona – prva obravnava.
2. Obravnava predloga odloka traja do 31.07.2007.

9. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja do 31.07.2007.

10. Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskih taksah v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja do vključno 31.07.2007.

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet sprejema predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.

12. Podaja soglasja k povečani delovni uspešnosti delavcev Zdravstvenega doma Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona, daje soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni doma Gornja Radgona za leto 2007, največ do višine 10% sredstev plač v zavodu.
2. Izplačila za delovno uspešnost se izplačujejo akontativno in po ugotovitvi rezultatov poslovanja za leto 2007 ne smejo povzročiti izgube.

13. Podaja soglasja k povečani delovni uspešnosti direktorice Zdravstvena doma Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona, daje soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.
2. Sredstva za delovno uspešnost morajo biti zagotovljena v finančnem načrtu zavoda za leto 2007.

14. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2006
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona v letu 2006.

15. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP:
I. Občinski svet Občine Gornja Radgona določa:
1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona po otroku znaša za čas od 1. 9. 2007 dalje:
• za I. starostno obdobje 445,90 EUR
• za II. starostno obdobje 320,00 EUR
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje je cena v višini 384,03 EUR. Razliko cene v višini 61,87 EUR do polne ekonomske cene 445,90 EUR za I. starostno obdobje krije občinski proračun.
2. Dnevni strošek živil znaša 1,09 EUR, od tega za kosilo 0,76 EUR in za malico 0,33 EUR.
3. Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega zgornjega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. Za več kot 20 delovnih dni v vrtcu trajajočo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, se starša ob predložitvi potrdila zdravnika, plačila oprosti.
5. Za vnaprej napovedano strnjeno odsotnost otrok za 10 dni in več, se plačilo staršev občanov občine Gornja Radgona, zniža za 50%.
II. Sredstva za mobilnega defektologa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se za otroke s posebnimi potrebami, za katere je izdana odločba za delo mobilnega defektologa, zagotavljajo izven ekonomske cene za obseg dela 4,5 ur tedensko po otroku.
III. Za izpisane otroke pred vstopom v šolo, občina zagotavlja Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona sredstva za mesec julij in avgust v višini sprejete ekonomske cene programov v katere so otroci vključeni, znižane za stroške živil.
IV. Za začasno izpisane otroke, vendar najdalj za dva meseca, se staršem zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini, ki jim je z odločbo določena za plačilo, zmanjšani za stroške živil.
V. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona izvaja 10 oziroma 11 urni poslovalni čas v enotah I. starostnega obdobja na Kocljevi ulici 2 in 4.
VI. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.09.2007.
VII.Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati sklep št. 64000-02/2005-103 z dne 30.06.2005, objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 12/05 in sklep št. 602-1/2006-103/VM, z dne 25.08.2006 objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 23/06.

16. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena določenim nepremičninam v k.o. Gornja Radgona, k.o. Črešnjevci, k.o. Lastomerci, k.o. Ivanjševci in k.o. Gornji Ivanjci
SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 1231, k.o. Gornja Radgona, cesta v izmeri 1172 m2, ki je vknjižena kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Nepremičninam parc. št. 89/1, k.o. Črešnjevci, cesta v izmeri 33 m2, parc. št. 90, k.o. Črešnjevci, cesta v izmeri 670 m2, parc. št. 940/4, k.o. Črešnjevci, cesta v izmeri 8314 m2 in parc. št. 948/4, k.o. Črešnjevci, pot v izmeri 4705 m2, ki je vknjižena kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. Nepremičninam parc. št. 548, k.o. Lastomerci, pot v izmeri 2872 m2, parc. št. 584, k.o. Lastomerci, cesta v izmeri 5379 m2, parc. št. 486/2, k.o. Lastomerci, pot v izmeri 50620m2, parc. št. 487/2, k.o. Lastomerci, pot v izmeri 2249 m2, parc. št. 551, k.o. Lastomerci, cesta v izmeri 4457 m2 in parc. št. 562, k.o. Lastomerci, pot v izmeri 3029 m2, ki je vknjižena kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
4. Nepremičninam parc. št. 1199/2, k.o. Ivanjševci, cesta v izmeri 203 m2, parc. št. 1199/3, k.o. Ivanjševci, cesta v izmeri 10193 m2, parc. št. 1201, k.o. Ivanjševci, cesta v izmeri 1290 m2, parc. št. 1202, k.o. Ivanjševci, cesta v izmeri 1548 m2, parc. št. 1343, k.o. Ivanjševci, pot v izmeri 1664 m2, parc. št. 1344, k.o. Ivanjševci, pot v izmeri 841 m2, parc. št. 1352, k.o. Ivanjševci, cesta v izmeri 4162 m2, parc. št. 1362, k.o. Ivanjševci, pot v izmeri 374 m2, parc. št. 1366, k.o. Ivanjševci, pot v izmeri 2628 m2, parc. št. 1368, k.o. Ivanjševci, pot v izmeri 2651 in parc. št. 1400, k.o. Ivanjševci, cesta v izmeri 8513 m2, ki je vknjižena kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
5. Nepremičninam parc. št. 324/2, k.o. G . Ivanjci, pot v izmeri 6412 m2, parc. št. 330/2, k.o. G. Ivanjci, pot v izmeri 1566 m2, parc. št. 344, k.o. G. Ivanjci, pot v izmeri 109 m2 in parc. št. 369, k.o. G. Ivanjci, cesta v izmeri 6320 m2, ki je vknjižena kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.


17. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona za obdobje 2007–2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju kandidatke Silvestre KRAJNC BEZJAK, *************, r**. *****************, ***********************************, za direktorico javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, za štiriletno mandatno obdobje.

18. Imenovanje članov v svet zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
SKLEP:
Za člane Sveta javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Manko Golar Gornja Radgona se imenujejo:
- Vinko ROUS, 
************************,
- Dragica ČERNE, 
************************,
- Milan KRIŽAN, 
************************.

19. Razrešitev člana Nadzornega sveta Komunala Radgona d.o.o. in imenovanje dveh članov
SKLEP:
1. Vilijem ŽUNKOVIČ, 
************************, se predčasno z 12.07.2007 razreši članstva v Nadzornem svetu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..
2. Za člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., do izteka mandatne dobe nadzornega sveta, to je do 06.04.2009 leta, se imenujeta:
- Stanko SAKOVIČ, 
************************,
- Nataša LORBER, 
************************.

20. Imenovanje članov sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
SKLEP:
Za člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Gornja Radgona se dodatno imenujeta:
- Norma BALE, 
************************,
- Zlatko ŠAJHAR, 
************************.

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta