7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 12. 7. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 04.07.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/7-Ž
Datum: 29. 6. 2007

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 12. julija 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta in zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta
Zapisnik 6. redne seje OS
Zapisnik 1. izredne seje OS
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 5. točki 7. redne seje OS (PDF)
6. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 6. točki 7. redne seje OS (PDF)
7. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 7. točki 7. redne seje OS (PDF)
8. Odlok o občinskih taksah v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Daniel VEBERIČ
GRADIVO k 8. točki 7. redne seje OS (PDF)
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 9. točki 7. redne seje OS (PDF)
10. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2006, sestavljena na podlagi poslovnih poročil oz. zaključnih računov:
I. javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in Dušan ZAGORC, ravnatelj
II. javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in Slavica TRSTENJAK, ravnateljica
III. javni vzgojnoizobraževalni zavod OŠ dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in Branko KLUN, ravnatelj
IV. javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in mag. Marjan ŽULA, ravnatelj
V. javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in Breda FORJANIČ, ravnateljica
VI. javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in Marija KUZMA, v.d. direktorice
VII. javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in dr. Ivan RIHTARIČ, direktor
GRADIVO k 10. točki 7. redne seje OS (PDF)
11. Podaja soglasja k povečani delovni uspešnosti delavcev Zdravstvenega doma Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in Marija KUZMA, v.d. direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona
GRADIVO k 11. točki 7. redne seje OS (PDF)
12. Podaja soglasja k povečani delovni uspešnosti direktorice Zdravstvena doma Gornja Radgona – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK in Marija KUZMA, v.d. direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona
GRADIVO k 12. točki 7. redne seje OS (PDF)
13. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2006 – obrazložitev Igor PIVEC in Tatjana FULDER, direktorica Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona
GRADIVO k 13. točki 7. redne seje OS (PDF)
14. Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 14. točki 7. redne seje OS (PDF)
15. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena določenim nepremičninam v k.o. Gornja Radgona, k.o. Črešnjevci, k.o. Lastomerci, k.o. Ivanjševci in k.o. Gornji Ivanjci – obrazložitev Danilo VLAJ
GRADIVO k 15. točki 7. redne seje OS (PDF)
16. Mnenje občinskega sveta o predlogu območij pokrajin v Sloveniji z imeni in sedeži, ki ga je posredovala Vlada RS – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan
GRADIVO k 16. točki 7. redne seje OS (PDF)
17. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona za obdobje 2007–2011 – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

18. Imenovanje člana v svet zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

19. Razrešitev člana Nadzornega sveta Komunala Radgona d.o.o.
in imenovanje dveh članov – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

20. Imenovanje članov sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

21. Informacija o poteku obnovitvenih del na gradu Negova – obrazložitev predstavnik Ministrstva za kulturo

22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

23. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam 17 do 20, katero bo zaradi predhodne obravnave s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.