SKLEP o postopku priprave podrobnega prostorskega načrta za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate

datum: 01.07.2007

kategorija: Razpis

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1) je župan Občine Gornja Radgona, dne 30.05.2007 sprejel SKLEPo postopku priprave
podrobnega prostorskega načrta za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate
Predmet tega sklepa je izdelava Podrobnega prostorskega načrta za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate (v nadaljevanju – podrobni prostorski načrt). S tem sklepom se podrobneje določi:
- ocena stanja in razlogi za pripravo stanja za pripravo podrobnega prostorskega načrta
- območje obdelave podrobnega prostorskega načrta
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta
- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja in
- obveznosti v zvezi s financiranjem podrobnega prostorskega načrta

Območje za katerega se bo pripravil podrobni prostorski načrt se ureja na podlagi določil Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS, št. 22/00, 69/02, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 5/04, 6/04, 23/06), in sicer enota 5 in delno na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/01, 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 9/04, 14/05, 17/06).

Na območju, ki je predmet obdelave podrobnega prostorskega načrta je v skladu z usmeritvami občine predvidena ureditev varovanih stanovanj, večstanovanjskih objektov, parka in ureditev TŠC Trate v skladu s strokovno podlago – Programsko študijo razvoja športnih in rekreacijskih objektov v Občini Gornja Radgona, ki jo je izdelal izr. prof. dr. Boris Leskovec, u.d.i.a., Vodovodna 36, 1000 Ljubljana, s sodelavci, marec 2007.

Podrobni prostorski načrt se izdela po naslednjem terminskem planu:
- začetek – sklep o pripravi julij 2007
- priprava osnutka julij 2007
- smernice nosilcev urejanja prostora julij/avgust 2007
* odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje
- priprava dopolnjenega osnutka avgust 2007
* priprava okoljskega poročila (če je potrebna)
- sodelovanje javnosti – javna razgrnitev, javna obravnava september 2007
- priprava predloga september/oktober 2007
- mnenja nosilcev urejanja prostora oktober/november 2007
- sprejem predloga na občinskem svetu november/december 2007

Smernice za pripravo podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek za porečje reke Mura (M. Sobota)
- Zavod RS za gozdove; območna enota Murska sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, Murska sobota
- JP Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor
- Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg Zmage 6, Murska Sobota
- Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
- Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
- Zavod RS za kulturno dediščino , OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, Maribor
- Drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku podrobnega prostorskega načrta izkazalo, da so tangirani (določeni).
V primeru, da se v fazi priprave podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso opredeljeni s tem sklepom, se le-te pridobi v nadaljnjem postopku.

Finančna sredstva za pripravo in izdelavo ter sprejem so zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih in v svetovnem spletu na spletni strani Občine Gornja Radgona (http://www.gor-radgona.si/) ter začne veljati z dnem objave.


Številka: 350-2/2007
Datum: 20.06.2007

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.