7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 21.07.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET


Številka: 032-01-5/2003-Ž
Datum: 09.07.2003Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99 in 104/00),S K L I C U J E M7. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 24. julija 2003, ob 10. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 6. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega
sveta

5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Feliks PETEK, predsednik Statutarno pravne komisije

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona – obrazložitev Marija KAUČIČ

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. Pravilnik o merilih in kriterijih za oprostitev ali zmanjšanje plačila komunalnega prispevka – obrazložitev Jožica KOVAČ ŠTEFUR

10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem – obrazložitev Marija KAUČIČ

11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar - junij 2003 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC

12. Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta v času od 19.12.2002 do 30.06.2003 – obrazložitev Darinka BODANEC

13. Sklep o potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkov – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

14. Sklep o znižani najemnini za poslovne prostore na Lackovi 17, v Gornji Radgoni – obrazložitev Marija KAUČIČ

15. Sklep o imenovanju v.d. direktorja Zavoda za turizem Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

17. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda razen k točki št. 13. in 15., katero bo dostavljeno pred sejo občinskega sveta.ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

GRADIVO 7 SEJE OS.PDF