Vabilo 22.redne seje občinskega sveta občine gornja radgona

datum: 27.03.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-01/2002-Ž
Datum: 12.03.2002


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99),


S K L I C U J E M

22. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,ki bo v četrtek, 28. marca 2002, ob 14. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 21. redne seje občinskega sveta in 6. izredne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v letu 2001 – obrazložitev Darinka Bodanec
6. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001 (skrajšani postopek) – obrazložitev Darinka Bodanec
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan Kujundžič, Mitja Ficko
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona-Velclov vrt" (prva obravnava) – obrazložitev Dragan Kujundžič
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona-Trate" (prva obravnava) - obrazložitev Dragan Kujundžič
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (prva obravnava) – obrazložitev Dragan Kujundžič
11. Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (prva obravnava) – obrazložitev Dragan Kujundžič
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi pomoč družini na domu v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Janja Brumen
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Darja Remsko
14. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2002 – obrazložitev Andrej Subašič
15. Sklep o soinvestitorstvu Stanovanjskega sklada RS pri zagotavljanju neprofitnih socialnih stanovanj v občini Gornja Radgona- obrazložitev Darinka Bodanec
16. Sklep o določitvi ekonomske cene storitve Pomoč družini na domu – obrazložitev Janja Brumen
17. Sklep o določitvi višine ekonomske cene v VVZ Manko Golar Gornja Radgona – obrazložitev Janja Brumen
18. Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001 – obrazložitev Janja Brumen
19. Soglasje za izplačilo enkratne nagrade direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2001 – obrazložitev Janja Brumen
20. Sklep o soglasju za izvedbo postopkov za ustanovitev Podjetniško razvojne agencije za območje občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij – obrazložitev Janja Brumen in Zlatko ERLIH, predstavnik podjetja SUN d.o.o. Gornja Radgona21. Koledar prireditev za leto 2002 – obrazložitev Dušan Zagorc, predsednik Komisije za prireditve
22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članov in članic občinskega sveta


ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK