18. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (18.05.2004)

datum: 12.05.2004

kategorija: Seje delovnih teles

18. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe,je sklicana v torek, 18. maja 2004, s pričetkom ob 15.00 uri v sejni sobi Občine Gornja Radgona.Za sejo predlagam naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 13. seje odbora (16.12.2003), zapisa 14. seje odbora (03.02.2004), 15. seje odbora (08.03.2004) in 16. seje odbora (19.03.2004)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o lokacijskem načrtu za območje gramoznic v Zgornjem Konjišču-prva obravnava
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona-Trate-
skrajšani postopek
6. Dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja
7. RaznoPredsednikOdbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l.r.