3. redna seja Občinskega sveta

datum: 23.01.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-1/2003-Ž
Datum: 13.01.2002


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99 in 104/00),


S K L I C U J E M

3. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 30. januarja 2003, ob 14. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 2. seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Potrditev mandata članu občinskega sveta – obrazložitev Vincenc Rous, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta – obrazložitev Vincenc Rous, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Predlog za imenovanje članic in članov občinskega sveta v svete javnih zavodov – obrazložitev Vincenc Rous, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Predlog za ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obrazložitev Vincenc Rous, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Darinka Bodanec
10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega svetaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.