14. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (21.12.2004)

datum: 15.12.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 12. seje, z dne 21.09.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (prva obravnava)
5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (prva obravnava)
6. Sklep o odkupu zemljišča v Konjišču
7. Razno Predsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve
Andrej RITLOP, l.r.