JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona

datum: 01.07.2003

kategorija: Razpis

PREDMET RAZPISA
Občinska uprava občine Gornja Radgona razpisuje 4 prazna stanovanja za oddajo v najem:
1. Mladinska 15, Gornja Radgona (novi blok)
   - 1 trisobno stanovanje v velikosti 84,90 m2, lastnik stanovanja Stanovanjski sklad RS,
2. Kocljeva 17, Gornja Radgona (novi blok)
 - 2 dvosobni stanovanji v velikosti od 62,40 in 67,30 m2, lastnik stanovanj Občina Gornja  Radgona
3. Partizanska 22, Gornja Radgona 
 - 1 trisobno stanovanje v velikosti 90,90 m2, lastnik stanovanja Občina Gornja  Radgona


* * *

Na podlagi 3. člena Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95, 31/97, 9/99, 31/03) in Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gornja Radgona (Uradne objave št. 22/99), objavlja občinska uprava občine Gornja Radgona, naslednji

JAVNI RAZPIS

za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona

I. PREDMET RAZPISA
Občinska uprava občine Gornja Radgona razpisuje 4 prazna stanovanja za oddajo v najem:
1. Mladinska 15, Gornja Radgona (novi blok)
- 1 trisobno stanovanje v velikosti 84,90 m2, lastnik stanovanja Stanovanjski sklad RS,
2. Kocljeva 17, Gornja Radgona (novi blok)
- 2 dvosobni stanovanji v velikosti od 62,40 in 67,30 m2, lastnik stanovanj Občina Gornja Radgona
3. Partizanska 22, Gornja Radgona
- 1 trisobno stanovanje v velikosti 90,90 m2, lastnik stanovanja Občina Gornja Radgona

II. SPLOŠNI POGOJI RAZPISA
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci:
1. da je prosilec državljan Republike Slovenije,
2. da ima prosilec stalno bivališče v občini Gornja Radgona oz. je zaposlen na območju Občine Gornja Radgona,
3. da prosilec ni odkupil stanovanja v skladu z določbami Stanovanjskega zakona,
4. da prosilec ali kdo od njegovih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše,
5. da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine.

III. POSEBNI POGOJI RAZPISAProsilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če prihodki družine, preračunani na družinskega člana, presegajo cenzus, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem in ne presegajo odstotka nad povprečno neto plačo v državi, ki znaša:
a) za posameznika 80 %,
b) za dvočlansko družino 50 %,
c) za tričlansko družino 20 %,
d) za štiričlansko družino 5 %,
e) za pet in več člansko družino - največ do povprečne neto plače v državi oz. 0 %.

IV. MERILA ZA SESTAVO PREDNOSTNE LISTE:
Pri merilih za sestavo prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se bodo upoštevala določila Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem.

V. VIŠINA NAJEMNINE
Najemnina za stanovanja se bo obračunavala v skladu z določili Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01) in sicer za dvosobno stanovanje v novem bloku 52.000,00 do 53.000,00 SIT, trisobno stanovanje v novem bloku 64.517,00 SIT ter trisobno stanovanje na Partizanski 22 32.860,00 SIT.

VI. VLOŽITEV ZAHTEVKA IN DOKAZILA:
Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja je potrebno priložiti:
• potrdilo o državljanstvu,
• potrdilo o stalnem prebivališču z družinskimi člani,
• potrdilo o premoženjskem stanju,
• potrdilo o vseh neto in bruto dohodkih družinskih članov v letu dni pred razpisom (od junija 2002 do maja 2003),
• najemno oz. podnajemno pogodbo, dokazilo o lastništvu stanovanjske hiše oz. stanovanja v katerem stanuje,
• izvid oz. mnenje pristojne zdravniške komisije o morebitni invalidnosti,
• potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca in njegovega zakonca (maturitetno spričevalo, diploma...),
• potrdilo o delovni dobi prosilca in njegovega zakonca.
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja dobijo prosilci na Občini Gornja Radgona, I. nadstropje, pisarna št. 26.
Vlogo z vsemi dokazili je potrebno vložiti ali poslati priporočeno po pošti do 10.07.2003 na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, Gornja Radgona, s pripisom za razpis.
Nepopolne vloge in vloge, prispele po razpisnem roku, se zavržejo.

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE GORNJA RADGONA