Odlok o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2003

datum: 16.04.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00 IN 79/01), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 105. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na svoji 5. redni seji, dne 10.04.2003 sprejel


O D L O K
O PRORAČUNU OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2003


I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna občine Gornja Radgona za leto 2003 (v nadaljnem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja občina Gornja Radgona.


II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen

1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine Gornja Radgona so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. Proračun občine Gornja Radgona za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih.


v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.575.064
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 863.947
70 DAVČNI PRIHODKI 631.429
700 Davki na dohodek in dobiček 439.024
703 Davki na premoženje 106.184
704 Domači davki na blago in storitve 86.22171 NEDAVČNI PRIHODKI 232.518
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 104.289
711 Takse in pristojbine 5.244
712 Denarne kazni 247
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.653
714 Drugi nedavčni prihodki 116.085
72 KAPITALSKI PRIHODKI 35.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 35.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
74 TRANSFERNI PRIHODKI 676.117
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 676.1
17
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.614.239
40 TEKOČI ODHODKI 465.789
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 157.576
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.808
402 Izdatki za blago in storitve 257.755
403 Plačila domačih obresti 8.300
409 Rezerve 16.350
41 TEKOČI TRANSFERI 585.219
410 Subvencije 17.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 76.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 91.694
413 Drugi tekoči domači transferi 399.825
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 480.614
420 Nakup in gradnja osnovnih sredtev 480.614
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 82.617
430 Investicijski transferi 82.617
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) - 39.175
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2003


IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 22.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 22.000
750 Prejeta vračila danih posojil 22.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 7.500
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽA 7.500
440 Dana posojila 7.500
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 14.500
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)


C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2003


VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 17.857
55 ODPLAČILA DOLGA 17.857
550 Odplačila domačega dolga 17.857

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU - 42.532
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE 24.675
(VII.-VIII.-IX.)

XI. NETO FINANCIRANJE 39.175
(VI.+X.)


Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.


III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračunu v skladu s predpisi. Prih
odki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje pravne ali fizične osebe.
5. člen

Namenski prihodki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki investitorjev, samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti, prihodki režijskega obrata za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.

6. člen

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.


7. člen

Prihodki in odhodki Krajevnih skupnosti so zajeti v finančnih načrtih KS in so sestavni del proračuna občine. Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki sveta KS. Predsednik sveta krajevne skupnosti si za pravne posle v vrednosti nad 500.000,00 SIT mora pridobiti soglasje sveta krajevne skupnosti in župana.

8. člen

Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.

9. člen

Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.

10. člen

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.

11. člen

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 7.704.000 SIT.

12. člen

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega ostavka tega člena do višine 2.000.000,00 SIT župan in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeno višino odloča občinski svet s posebnim odlokom.

13. člen

Župan lahko dolžniku do višine 200.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.

14. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 %prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

16. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilu ali prerazporedi proračunska sredstva.

O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

17. člen

Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.

O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.

18. člen

Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta in sicer v naslednjem največjem obsegu za posamezne namene:
1. Pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih konta-41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2003.
2. Pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih transferih konta-43 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto 2003.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

19. člen

Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

20. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.


IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

21. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

22. člen

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
23. člen

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 9. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

24. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.


V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Gornja Radgona v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

26. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2003 dalje.

Številka: 40405/00001/2002/10-01
Datum: 10.04.2003

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ