Sklepi 2. seje Občinskega sveta

datum: 13.01.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 1. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003
SKLEP:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003 znaša 0,34 SIT.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01.01.2003.

6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članicam in članom občinskega sveta v svetih javnih zavodov
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članom organov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta in sicer:
– Ivanu Kajdiču v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
– Branku Kocbeku v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
– Danilu Tiršu v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
– Lojzki Frajham v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Apače
– Amaliji Novak v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Apače
– Jožici Semler v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Apače
– Andreju Ritlopu v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci
– Štefanu Pucku v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
– Karl Miru v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
– Elizabeti Starovasnik v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
– Antonu Tropenauerju v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja
– Milanu Nekrepu v svetu javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona
– Petru Fridau v svetu javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar
– Vladu Šišku v svetu javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar
– Lojzki Frajham v svetu javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar
– Dragu Horvatu v svetu javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
– Violeti Deutsch-Mesarič v svetu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
– Petru Fridau v svetu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
– Antonu Tropenauerju v svetu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
– Andreju Ritlopu v svetu Zavoda za turizem Gornja Radgona
– Dušanu Zagorcu v svetu Zavoda za turizem Gornja Radgona
– Tonetu Rovšniku v svetu zavoda Center za socialno delo Gornja Radgona
– Dušanu Zagorcu v svetu zavoda Center za socialno delo Gornja Radgona
– Milanu Nekrepu v svetu zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota
– Milanu Nekrepu v svetu območne izpostave Sklada RS ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
– Antonu Rovšniku v svetu območne izpostave Sklada RS ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
SKLEP:
Za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se imenujejo:
1. Dušan ZAGORC, Partizanska cesta 37, Gornja Radgona
2. Norma BALE, Črešnjevci 16, Gornja Radgona
3. Vincenc ROUS, Delavska pot 12, Gornja Radgona
4. Feliks PETEK, Črešnjevci 131, Gornja Radgona
5. Branko KOCBEK, Spodnja Ščavnica 6, Gornja Radgona
6. Ivan KAJDIČ, Črešnjevci 152/a, Gornja Radgona
7. Andrej RITLOP, Podgorje 13/a, Apače

8. Predlog za imenovanje podžupana
SKLEP:
1. Gospod Dušan ZAGORC iz Gornje Radgone, Partizanska cesta 37, se imenuje za podžupana Občine Gornja Radgona.
2. V okviru svojih delovnih obveznosti bo pokrival področja družbenih dejavnosti osnovne šole, vrtci, šport, kultura, sociale, javnih del, aktivno sodeloval v pristojnih delovnih telesih Občinskega sveta in po dogovoru z županom opravljal protokolarne obveznosti iz navedenih delovnih področij ter v primeru odsotnosti ali zadržanosti župana opravljal vse tekoče naloge iz pristojnosti župana in tudi tiste naloge, za katere ga bo župan posebej pooblastil.
3. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana bo opravljal funkcijo župana.
4. Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
SKLEP:
1. Gospod Danijel VRZEL iz Gornje Radgone, Prečna ulica 4, se imenuje za podžupana občine Gornja Radgona.
2. V okviru svojih delovnih obveznosti bo pokrival področja kmetijstva, turizma, podjetništva, komunalnih dejavnosti, prostorskih aktov, aktivno sodeloval v pristojnih delovnih telesih občinskega sveta, po dogovoru z županom opravljal protokolarne obveznosti iz navedenih delovnih področij.
3. Sklep začne veljati z dnem sprejetja.

9. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta