Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2015 z dne 01.12.2015) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:12.11.2015
Datum objave:01.12.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2015 z dne 01.12.2015,
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2017 z dne 01.09.2017 - tehnični popravek,
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2020 z dne 22.09.2020 - obvezna razlaga
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2023 z dne 03.11.2023 - SD OPN GR1

Datum začetka veljavnosti:09.12.2015
Opombe:

(prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo veljati naslednji prostorski akti:
1. Dolgoročni plan Občine Gornja Radgona za obdobje od  leta 1986 do leta 2000 in vse njegove spremembe in dopolnitve (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 5/86, 1/90 in 16/91, Uradni list RS, št. 7/95 in 82/99).
2. Srednjeročni plan Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in vse njegove spremembe in dopolnitve (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 10/88, 3/90 in 16/91, Uradni list RS, št. 7/95 in 82/99).
3. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/01 in 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 54/09 – Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov, 72/12, 73/12 – Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni, 77/13, 81/13 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona in 84/14). 

(prenehanje veljavnosti prostorsko izvedbenih načrtov)

Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo veljati naslednji prostorsko izvedbeni načrti:
-      Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Stari MIR« v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 48/08),
-      Odlok o lokacijskem načrtu za kanalski kolektor v Gornji Radgoni (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 17/98),
-      Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Uradne objave občinskih skupščin Gornje Radgone in Murske Sobote, št. 6/92),
-      Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko območje »Negovsko jezero z okolico« (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 22/91),
-      Odlok o ureditvenem načrtu »pokopališče« v Gornji Radgoni (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 17/88),
-      Odlok o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 32/87, 5/88 - popravek, 17/90, Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 14/98, 17/98, Uradni list RS, št. 69/02),
-      Odlok o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona« (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 23/87, Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21/99, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 7/04 in 13/05),
-      Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 30/86, Uradni list RS, št. 49/02),
-      Odlok o zazidalnem načrtu Negova – center (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 19/85),
-      Odlok o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Velclov vrt (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 25/88, Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 13/98, 17/98 in 23/99, Uradni list RS, št. 85/02),
-      Odlok o novelaciji zazidalnega načrta »Industrijska cona Gornja Radgona« (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 17/86 in 25/90, Uradni list RS, št. 6/96, 51/96, 92/99 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 15/98),
-      Odlok o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – sejem« (Uradni list RS, št. 22/00) v delu, ki sega v enoto urejanja prostora GR 39,
-      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23/99) – in sicer v delu, ki se nanaša na 32/98-UN/GR,
-       Odlok o ureditvenem načrtu za čistilno napravo v Gornji Radgoni (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23/99). 

(prenehanje veljavnosti sklepov o širitvi območja stavbnih zemljišč)

Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo veljati naslednji sklepi o širitvi območja stavbnih zemljišč:
-      Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 75/12,
-      Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 78/13,
-       Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 78/13.

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2017 - TEHNIČNI POPRAVEK Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

TEHNIČNI POPRAVEK Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2017 z dne 01.09.2017

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.08.2017
Datum objave:01.09.2017
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2017 z dne 01.09.2017 

Datum začetka veljavnosti:02.09.2017
2020 - Obvezna razlaga 127. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Obvezna razlaga 127. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2020 z dne 22.09.2020)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:17.09.2020
Datum objave:22.09.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2020 z dne 22.09.2020

Datum začetka veljavnosti:09.12.2015
2023 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (SD OPN GR 1)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (SD OPN GR 1) + Priloga 1
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2023 z dne 03.11.2023)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.10.2023
Datum objave:03.11.2023
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2023 z dne 03.11.2023

Datum začetka veljavnosti:11.11.2023
Opombe:

Z dnem uveljavitve SD OPN GR 1 prenehajo veljati naslednji prostorski akti in sklepi o lokacijski preveritvi:

  • Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/17).«.
  • Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020.
  • Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča parc. št. 411/2, k.o. Radvenci (ID 1622), Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2021.
  • Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje izbornega območja posamične poselitve za del enote urejanja prostora z oznako EU 7 na delu zemljišča parc. št. 741, 743 in 744 v k.o. 197 – Orehovci (ID 2484), Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2021.