5. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 5. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 24.04.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2014-OS/5-F1
Datum:   24. 4. 2015 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 14. maja 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

6.      Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi in Franc CIPOT, direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

7.      Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

8.      Odlok o mladini v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi

9.      Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

10. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014 – Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

12. Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona  – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi

13. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestne članice v Komisiji za prireditve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14. Sklep o sprejemu odločitve glede delovanja občinske blagajne v občini Gornja Radgona – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki št. 14, katero bo posredovano naknadno. Gradivo k 11. točki je bilo članicam in članom občinskega sveta ter nadzornega odbora poslano že 14. 4. 2015. 
 

                                                                                                             ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.

 
KOMPLETNO GRADIVO za 5. redno sejo OS - 14. 5. 2015 (PDF) - 24. 4. 2015

DODATNO GRADIVO za 5. redno sejo OS - 14. 5. 2015 (PDF) - 14. 5. 2015

SPREJETI SKLEPI 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 5. 2015