Sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014

datum: 12.11.2014

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 6. 11. 2014, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti 

2.      Seznanitev s Poročilom o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona dne 5.10.2014 ter Poročilom o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Gornja Radgona dne 19. 10. 2014
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona dne 5.10.2014 ter Poročilom o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Gornja Radgona dne 19.10.2014. 

3.      Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
SKLEP:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, v sestavi:
–        Vera GRANFOL – predsednica,
–        David ROŠKAR – član,
–        Inge IVANEK – članica. 

4.      Obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta
SKLEP:
Potrdijo se mandati članicam in članom občinskega sveta Občine Gornja Radgona:
1.      Peter ŽNIDARIČ, ***********************************
2.      Ivan KAJDIČ, ***********************************
3.      Zvonko GREDAR, ***********************************
4.      Mag. Norma BALE, ***********************************
5.      David ROŠKAR, ***********************************
6.      Robert ŽINKOVIČ, ***********************************
7.      Dr. Peter KRALJ, ***********************************
8.      Ingeborg (Inge) IVANEK, ***********************************
9.      Miran DOKL, ***********************************
10. Tamara ŠMELC, ***********************************
11. Vitomir DUNDEK, ***********************************
12. Vera GRANFOL, ***********************************
13. Franek RADOLIČ, ***********************************
14. Miroslav NJIVAR, ***********************************
15. Branko KLUN, ***********************************
16. Urška MAUKO TUŠ, ***********************************
17. Branko KOCBEK, ***********************************
18. Konrad NIDERL, ***********************************
19. Anton KAMPUŠ, ***********************************
20. Dušan ZAGORC, ***********************************
21. Stanislav ROJKO, ***********************************
 

5.      Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema ugotovitev, da je za župana Občine Gornja Radgona bil izvoljen Stanislav (Stanko) ROJKO, ***********************************.  

SKLEP:

Ugotovi se, da Stanislavu Rojku iz *********************************** z dnem 6.11.2014 preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

Stanislav Rojko se je s pisno izjavo odrekel pravici do pritožbe oziroma vložitvi tožbe na upravno sodišče zoper ugotovitev o prenehanju njegovega mandata člana občinskega sveta.

Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Gornja Radgona, da izvede nadaljnji postopek v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
 

6.      Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
SKLEP:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sestavi:
1.      Robert ŽINKOVIČ, ***********************************
2.      Ivan KAJDIČ, ***********************************
3.      David ROŠKAR, ***********************************
4.      Miran DOKL, ***********************************
5.      Branko KOCBEK, ***********************************
6.      Zvonko GREDAR, ***********************************
7.      Vera GRANFOL, ***********************************

7.      Predstavitev ter pozdravni nagovor novega župana 

 

SKLEPI 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 (PDF)