4. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 9. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 18.09.2014

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  


Številka: 013-2/2010-OS/4-IS-F1
Datum:   18. 9. 2014 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

SKLICUJEM

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
 

ki bo v četrtek, 25. septembra 2014, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

  

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

3.      Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

 

Gradivo je priloženo. 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r. 

KOMPLETNO GRADIVO za 4. izredno sejo OS - 25. 9. 2014 (PDF)