Sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 12. 2013

datum: 27.12.2013

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 19. 12. 2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:

  

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2013 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«  (druga obravnava). 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek)  
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek), z vsemi prilogami. 

8.      Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

9.      Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni. 

10.  Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
SKLEP:
1. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0612 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2014.
 

11.  Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Gornja Radgona
SKLEP:
Odpiše se dolg iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja in poslovne prostore v lasti Občine Gornja Radgona v skupni višini 71.019,93 EUR, in sicer:
-        terjatve iz naslova najemnin za stanovanja v višini 32.160,37 EUR,
-        terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 38.859,56 EUR. 

12.  Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2014
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2014. 

13.  Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona in predlogom Sklepa o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona.
Odločanje o navedeni zadevi se preloži na naslednjo sejo občinskega sveta. 

14.  Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so last Občine Gornja Radgona, in sicer:
-        Mestni park Gornja Radgona, Trate,
-        Turistično športni center Trate Gornja Radgona,
-        Mestna tržnica Gornja Radgona, Trg svobode,
-        Pokopališče Gornja Radgona, Prežihova ulica,
-        Pokopališče Negova,
-        Črpališče Podgrad,
-        Igrišče Spodnja Ščavnica. 

15.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 

SKLEPI 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 12. 2013 (PDF)