Sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2013

datum: 30.09.2013

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 26. 9. 2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
         SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 6. 2013 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava). 

7.      Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

8.      Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni. 

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami. 

11.  Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Lastomerci, Mele, Negova, Orehovci, Police, Spodnja Ščavnica, Stavešinci in Zbigovci
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Lastomerci, Mele, Negova, Orehovci, Police, Spodnja Ščavnica, Stavešinci in Zbigovci. 

12.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2013
SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 28. 8. 2013, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2013, kot sledi:
-         Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli ge. Karolini STAROVASNIK,
-         Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli g. Alojzu SLANIČU,
-         Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli ge. Trudi KAMPUŠ,
-         Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2013 se podeli g. Janezu ŠENEKARJU,
-         Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Branku PINTARIČU,
-         Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Jakobu KOLARIČU,
-         Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Andreju BOHINCU.  

13.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2012. 

14.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2013
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01.2013 do 30.06.2013. 

15.  Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (3. del)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (3. del). 

16.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2013 (PDF)