15. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 9. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 13.09.2013

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 26. septembra 2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2010-OS/15-F1
Datum:   13. 9. 2013
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 26. septembra 2013, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 

7.      Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi
 

8.      Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi
 

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (prva obravnava) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi in Igor PIVEC, predstavnik podjetja IPG Gornja Radgona kot izdelovalca predloga
 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

11. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Gornja Radgona nepremičninam v k.o. Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Lastomerci, Mele, Negova, Orehovci, Police, Spodnja Ščavnica, Stavešinci in Zbigovci – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

12. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2013 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
 

13. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2013 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 15. redno sejo OS - 26. 9. 2013 (PDF) 

DODATNO GRADIVO za 15. redno sejo OS - 26. 9. 2013 (PDF)