Sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 28. 2. 2013

datum: 06.03.2013

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 28. 2. 2013, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 12. 2012 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona – druga obravnava. 

7.      Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona – druga obravnava. 

8.      Sklep o podaji mnenja k načrtom Pošte Slovenije d.o.o. za preoblikovanje stalne pošte 9245 Spodnji Ivanjci v pogodbeno pošto 9245 Spodnji Ivanjci
SKLEP:
Sklep ni bil sprejet. 

9.      Odlok o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o prenehanju veljavnosti 13. in 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

10.  Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona. 

11.  Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona – prava obravnava. Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni. 

12.  Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga pravilnika traja 30 dni. 

13.  Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišč parc. št. 1461, 1463, 1464/1 in 1464/2, vse k.o. Spodnja Ščavnica
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišč parc. št. 1461, 1463, 1464/1, 1464/2, vse k. o. Spodnja Ščavnica. 

14.  Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišča parc. št. 592, k.o. Mele
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč, za del zemljišča parc. št. 592, k. o. Mele. 

15.  Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 948/6 in 948/8 k.o. Črešnjevci
SKLEP:
1. Nepremičnini parc. št. 948/6, k.o. 187 Črešnjevci, pot v izmeri 220 m2 in parc. št. 948/8, k.o. 187 Črešnjevci, pot v izmeri 319 m2 se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, v lokalnem časopisu Prepih.
 

16.  Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del) in Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del).
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2013 (1. del).
 

17.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v javnem zavodu PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za leto 2011. 

18.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2011. 

19.  Sklep o podaji predhodnega mnenja k izbrani kandidatki za direktorico javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje predhodno pozitivno mnenje k imenovanju izbrane kandidatke mag. Norme BALE, ***********************************, za direktorico javnega zavoda »Zavod za kulturo turizem in promocijo Gornja Radgona«, za petletno obdobje od 1. 4. 2013 dalje. 

20.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v svet javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
SKLEP:
1. Ugotovi se, da je Urški ZIERNFELD iz ***********************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 3. 1. 2013 prenehalo članstvo v svetu javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona.
2. Za nadomestnega člana v svetu javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona se kot predstavnik ustanoviteljice imenuje  Alenka KAUČIČ, 
***********************************. 

21.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 28. 2. 2013 (PDF)