Sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 9. 2012

datum: 04.10.2012

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 20. 9. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta in zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 5. 4. 2012 v predloženi vsebini.
2.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 29. 5. 2012 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – skrajšani postopek.
 

8.      Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek)
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni – skrajšani postopek.
2.      Na eni izmed prihodnjih sej se predstavi celotni projekt SKUPAJ vsem članicam in članom občinskega sveta.
 

9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
 

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč – skrajšani postopek.
 

11.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami.
 

12.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2012
SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 17. 8. 2012, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2012, kot sledi:

·      Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2012 se podeli g. Milanu KLEMENČIČU,
·      Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2012 se podeli g. Milanu ERDELI,
·      Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2012 se podeli g. Borisu SOVIČU,
·      Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Vasji ROVŠNIKU,
·      Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Jožefu KRAMBERGERJU. 

13.  Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Premoženjsko bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2011, v predloženi vsebini.
 

14.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01.2012 do 30.06.2012.
 

15.  Seznanitev z Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2011 (AUDIT-IN d.o.o.)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2011 na znanje.
 

16.  Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011, ki zajema:

-        pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011,
-        pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011,
-        pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2011,
-        ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev. 

17.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 9. 2012 (PDF)