10. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 9. 2012 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 07.09.2012

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 20. september 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/10-F1
Datum:   6. 9. 2012
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 20. septembra 2012, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta in zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi in Janez ROŽMARIN, vodja projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C«
 

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 

9.      Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč (skrajšani postopek) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

13. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2012 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade
 

14. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2011 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

15. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2012 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

16. Seznanitev z Revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2011 (AUDIT-IN d.o.o.) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

17. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo k 15. točki je bilo članicam in članom občinskega sveta ter nadzornega odbora poslano že 31. 7. 2012. 
 

 

KOMPLETNO GRADIVO za 10. redno sejo OS - 20. 9. 2012 (PDF) (velikost 13,2 MB)

DODATNO GRADIVO za 10. redno sejo OS - 20. 9. 2012 (PDF)