9. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 5. 4. 2012 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 23.03.2012

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 5. aprila 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/9-F1
Datum:   23. 3. 2012
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 5. aprila 2012, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

7.      Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

8.      a) Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo Krapec, direktor RRA Mura d.o.o.

b) Tajno glasovanje o kandidatni listi za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije
 

9.      Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

10. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 1481/4, k.o. Spodnja Ščavnica – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 

12. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2012 (1. del) in Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2012 (1. del) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 

13. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 8. 2011 do 29. 2. 2012 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave
 

14. Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi
 

15. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

16. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Statutarno pravni komisiji – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

17. Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

18. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
  

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkam št. 15., 16. in 17, katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.  

 
KOMPLETNO GRADIVO za 9. redno sejo - 5. 4. 2012 (PDF)

DODATNO GRADIVO za 9. redno sejo - 5. 4. 2012 (PDF)